Articles in Tagalog

Hiking Articles in Tagalog

 
TAGALOG
Ang Paglalakad, Gawaing Panghabang-buhay
Ang Samahan ng Oak Ridge Trail     
Ang Oak Ridges Moraine
PAGGAMIT NG DAAN
Ang Alituntunin ng Gagamit ng Daan
MGA TIP SA MGA MAGLALAKAD
PAGLAKAD AT PAG-HIKE SA TAGLAMIG
PANIMULA NG PAG-IIMPAKE
 
Long%20Sault%20CA%20Jan_08_main.jpg

Photos courtesy of ORTA members

          

This project has been sponsored by the Ontario Ministry of Health Promotion